ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 ต.ค. 59 ประชุมบุคลากร
30 ต.ค. 59 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรประชุมสัมมนา การยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ต.ค. 59 คณะครู ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
17 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 คณะครู ปฏิบัติหน้าที่เวร ช่วงปิดภาคเรียน
14 ต.ค. 59 คณะครูศึกษาดูงาน ห้องสุด 3D จังหวัดสงขลา
12 ต.ค. 59 ถึง 13 ต.ค. 59 คณะครู สรุปงาน โครงการ
11 ต.ค. 59 คณะครูอบรม หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
10 ต.ค. 59 กิจกรรมปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
10 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ระดับ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
03 พ.ค. 59 ประชุมบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
01 เม.ย. 59 ถึง 29 เม.ย. 59 เปิดสอนพิเศษ ช่วงปิดเทอม

  ระดับเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 เวลา 08.00-15.30 น. เตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

  ระดับประถมศึกษา เวลา 08.30-11.30 น. สอนวิชาต่างๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
31 มี.ค. 59 ผลการเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา
ผู้ปกครองรับผลการเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา / ชุดนักเรียน
28 มี.ค. 59 ประกาศผล O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   สทศ.ประกาศผล O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
15 มี.ค. 59 กิจกรรมปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
01 ส.ค. 58 ถึง 13 ก.ย. 57 งานเปิดโลกทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาจัดเตรียมเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งกำหนดจัด 11-13 ก.ย.57 ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา หน่วยภาครัฐและเอกชน งานวิชาการ
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียน / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 ต.ค. 57 กิจกรรมประชุมบุคลากร
โรงเรียน / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
23 ต.ค. 57 กิจกรรมวันปิยมหาราช
การร่วมถวายพวงมาลา พระปิยมหาราช 
ศาลากลางจังหวัด / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
11 ต.ค. 57 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “สอนอย่างไรก้าวไกลสู่โลกกว้าง อย่างสนุก และสุขใจ”
โรงเรียน / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
10 ต.ค. 57 กิจกรรมปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียน / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ต.ค. 57 กิจกรรมการตักบาตรเทโว
วัดต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียน / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 ส.ค. 57 ถึง 12 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และเพณีไทย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยปิดเรียนระหว่างวันที่  9-12 ส.ค.57 เพื่อให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูแก่แม่

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา หน่วยภาครัฐ และที่บ้าน งานวิชาการ และ งานกิจการนักเรียน
31 ก.ค. 57 ถึง 06 ส.ค. 57 การแข่งขันกรีฑาประจำจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาจัดเตรียมขบวนพาเหรด เพื่อร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาประจำจังหวัด

สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง งานบริหารทั่วไป
24 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับ วันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา และสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง งานบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน หรือ เสริมปัญญาเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีการเดินพาเหรดในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา งานบริหารทั่วไป
13 พ.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557
12 พ.ค. 57 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมบทบาทสมมติการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา อีกทั้งมีป้ายสารนิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับวีนวิสาขบูชา แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน
06 พ.ค. 57 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2557
นักเรียนทุกระดับ ทุกชั้นเรียน เปิดเรียนเพื่อปฐมนิเทศ
ห้องเรียนเดิม ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
21 เม.ย. 57 ถึง 25 เม.ย. 57 ปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ป.1
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา หัวหน้าสายชั้น ป.1
18 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน
ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 สอนพิเศษภาคฤดูร้อน
รับเด็ก ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา