ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นสถานศึกษาประเภทสามัญ ระดับปฐมวัย โดยมีนายสกล  กาฬสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาววนิดา จริงจิต เป็นผู้จัดการ และนางสาวพรรณี ประเทพ เป็นครูใหญ่ มีผู้บริหารและครูจำนวน 4 คน นักเรียนจำนวน 29 คน  

  ปี พ.ศ. 2528 จนถึง พ.ศ. 2559  นางฉลวย  ปรีชา  เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีนายอุทิศ  ปรีชา เป็นผู้จัดการ และมีนางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ เป็นผู้อำนวยการ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ขอขยายเปิดระดับประถมศึกษา 

  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  นางอิงอร เตชะมา เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนายอุทิศ  ปรีชา  เป็นผู้จัดการ  และมีนางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ เป็นผู้อำนวยการ

  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา มีครูและบุคลากร 35 คน  นักเรียน 236 คน ตั้งอยู่เลขที่ 11/30-31 ถนนประชาบำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ 93000  โทรศัพท์/โทรสาร 
0-7461-3251  
อีเมล์ spk391@gmail.com  เว็บไซต์ http://spk-school.com  ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กระทรวงศึกษาธิการ