วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

 " จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณสมบัติได้มาตรฐานภายในปี 2558 "

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

            “ มุ่งมั่นพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

 

คำขวัญของสถานศึกษา

            “ ร่าเริงแจ่มใส  อนามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนปัญญา  กล้าแสดงออก

 

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา     

            “ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้


สีประจำสถานศึกษา

             สีม่วง - ขาว