ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336827
Page Views 477866
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( MISSION )

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

2. จัดทรัพยากรด้านบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  อย่างเพียงพอเหมาะสม

3. จัดระบบโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

4. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. มีการประกันคุณภาพภายใน และรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยองค์กรมหาชน (สมศ.)

 

เป้าหมาย   ( GOALS )

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

2. ครู บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพครูใน             การจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งสองระดับ

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก