หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551