ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

ห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

หมายเหตุ

นร.พิเศษ

ชาย

หญิง

เตรียมอนุบาล

1

12

12

24

24

-

อนุบาล  1

2

17

12

29

15

-

อนุบาล  2

3

37

33

70

23

-

อนุบาล  3

5

59

55

114

23

-

รวม

11

125

112

237

 

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1

2

15

28

43

22

1

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2

2

17

23

40

20

1

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3

2

15

18

33

17

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่   4

1

17

15

32

32

1

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5

1

15

12

27

27

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6

1

14

12

26

26

3

รวม

9

93

108

201

 

6

รวมนักเรียนทั้งหมด

20

218

220

438

 

6