คณะผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร ปรีชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา