ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร เตชะมา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมษายน พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางฉลวย ปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณี ประเทพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520-2527