ปฐมวัย

นางสุคนธ์ มุสิการุณ
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณี ทิพย์คล้าย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณดี ชุมพาที
ครูผู้สอน

นางภัทรวดี โรจนกาญจน์
ครูผู้สอน

นางสาวสุชาดา ไชยศรี
ครูผู้สอน

นางสาวหนูเพียง หมื่นใจกล้า
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางนงนุช พงศ์จันทรเสถียร
ครูผู้สอน

นางสาวอัญชนา วรรณจิตร
ครูผู้สอน

นางเตือนใจ หนูชาย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย