ปฐมวัย

นางสุคนธ์ มุสิการุณ
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณี ทิพย์คล้าย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณดี ชุมพาที
ครูผู้สอน

นางภัทรวดี โรจนกาญจน์
ครูผู้สอน

นางสาวสุชาดา ไชยศรี
ครูผู้สอน

นางสาวหนูเพียง หมื่นใจกล้า
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางนงนุช พงศ์จันทรเสถียร
ครูผู้สอน

นางสาวอัญชนา
ครูผู้สอน

นางเตือนใจ หนูชาย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย