กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี บุสมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภากร สังขวงศ์
ครูผู้สอน