กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมถวิล หมื่นลึก
ครูผู้สอน