กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา นกแก้ว
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชนา วรรณจิตร
ครูผู้สอน