กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา นกแก้ว
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธานิยา สุขขี
ครูผู้สอน