กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทัย บัวเนียม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุจิตรา โรจนแพทย์
ครูผู้สอน

นางสาวศุภากร สังขวงศ์
ครูผู้สอน