กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสมถวิล หมื่นลึก
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา นกแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวอุบล คชเสน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุจิตรา โรจนแพทย์
ครูผู้สอน

นางสาวธันย์ชนก เอสะนาชาตัง
ครูผู้สอน