กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจาสิตา ภวังคสวัสดิ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกียรติศักดิ์ เลิศตระกูล

นางสาวสุชาดา ไชยศรี