กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมนจิรา ช่วยอ่อน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกียรติศักดิ์ เลิศตระกูล