ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนงนุช พงศ์จันทรเสถียร

นางสาวอัญชนา วรรณจิตร

นางเตือนใจ หนูชาย

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 3