ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนงนุช พงศ์จันทรเสถียร

นางสาวอัญชนา วรรณจิตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางเตือนใจ หนูชาย
หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3