ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวภัทราวดี โรจนกาญจน์

นางวิไล ชูภักดี

นางสาวหนูเพียง หมื่นใจกล้า

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 2