ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวสุพรรณี ทิพย์คล้าย

หัวหน้าชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางวรรณดี ชุมพาที