กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุบล คชเสน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธานิยา สุขขี
ครูผู้สอน

นางนุชนาถ ไชยบุรินทร์
ครูผูัสอน