กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุบล คชเสน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธันย์ชนก เอสะนาชาตัง
ครูผู้สอน

นางธานิยา สุขขี
ครูผู้สอน