กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทรายขวัญ แสงแดง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ