คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงศ์ อัครบวร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร เดชะมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0-7461-3251
อีเมล์ : spk391@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ธนกฤศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษรัตน์ เศรษฐสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0-7461-3251
อีเมล์ : spk391@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง เจ้ยชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ แก้วจุฑานิติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0-7461-3251
อีเมล์ : spk391@gmail.com