คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุดามาศ เต็มแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรวุฒิ รัตนชู
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6